Für die Verbesserung unseren Diensten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unsere Webseite, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Bin ich einverstanden
Ab 7.1.2019 sind wir wieder für Sie da!
WEIHNACHTSRABATT -30%
MEHR HERAUSFINDEN
Nur
9
Zäune bleiben

MENU

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti PLOTY – BRANY s.r.o., IČO 50377078, so sídlom Karpatské námestie 10 A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v odd. Sro, vo vložke č. 30043/S (ďalej len „VOP“).

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. VOP upravujú právne vzťahy, vzájomné práva a povinnosti medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktoré sú povinní plniť v rámci uzatvorenej Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“). VOP sú nedeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Tieto VOP sú pre zmluvné strany záväzné od okamihu uzatvorenia Zmluvy. V prípade rozporu medzi VOP a osobitnou dohodou medzi zhotoviteľom a objednávateľom v rámci Zmluvy (ďalej len „osobitná dohoda“) má pred ustanoveniami VOP prednosť táto osobitná dohoda. Zmluva sa uzatvára na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.plotyabrany.com a prostriedkov diaľkovej komunikácie (poštou).
 2. VOP zároveň poskytujú informácie objednávateľovi (ktorý je spotrebiteľom) v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Zhotoviteľom je obchodná spoločnosť PLOTY – BRANY s.r.o., IČO 50 377 078, DIČ 2120298037, IČ DPH SK2120298037, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v odd. Sro, vo vložke č. 30043/S, číslo účtu: 3719078259/0200, SK7802000000003719078259, BIC: SUBASKBX, e-mail: info@plotyabrany.com, t. č.: 0948 111 119.
 4. Objednávateľom je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Pod pojmom spotrebiteľ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy uzatvorenej so zhotoviteľom nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Pod pojmom podnikateľ sa rozumie:
  1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
  2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27, pre Bratislavský kraj.
 6. Zmluvné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktorým je spotrebiteľ, sa v otázkach neupravených Zmluvou a v týchto VOP riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník ako aj ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. Zmluvné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktorým je podnikateľ, sa v otázkach neupravených v týchto VOP riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník.
 8. Tieto VOP sú v plnom rozsahu zobrazené na stránke zhotoviteľa: www.plotyabrany.com a z tohto dôvodu je umožnená ich prípadná archivácia objednávateľom.
 9. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s VOP a ochranou osobných údajov  dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.
 10. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením Zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

II. SPÔSOB UZATVORENIA ZMLUVY O DIELO

 1. Informácie o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie Zmluvy sú obsiahnuté v týchto VOP.
 2. Zhotoviteľ je vlastníkom informačného (objednávkového) systému – Konfigurátor hliníkových plotov, prostredníctvom ktorého si objednávateľ sám zadáva konkrétne požiadavky na zhotovenie diela (najmä: rozmery, druh, akosť a vyhotovenie diela) a z tohto dôvodu zodpovedá výlučne objednávateľ za to, že sú tieto údaje v súlade s jeho požiadavkami. Predmetný informačný systém je dostupný na webom sídle zhotoviteľa :www.plotyabrany.com.
 3. Po zadaní požiadaviek na zhotovenie diela do informačného systému vyplnení objednávateľ osobné a fakturačné údaje. Pre pokračovanie v objednávaní diela je potrebné, aby objednávateľ potvrdil, že sa oboznámil s týmito VOP a zároveň, že udeľuje svoj súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely spracovania jeho objednávky zhotoviteľom a uzatvorenia Zmluvy. Následne, po kliknutí na tlačidlo „Zaslať si cenovú ponuku e-mailom“ bude objednávateľovi zaslaná cenová kalkulácia zhotoviteľa na ním špecifikované dielo. Táto cenová kalkulácia je pre objednávateľa nezáväzná. V príde, ak má objednávateľ záujem o zhotovenie diela v súlade s cenovou kalkuláciou, kontaktuje zhotoviteľa a to buď telefonicky, e-mailom alebo tak, že v rámci cenovej ponuky klikne na tlačidlo „ZISTIŤ VIAC“. Objednávateľ je následne vyzvaný zhotoviteľom, aby mu zaslal podrobné informácie potrebné k zhotoveniu diela (fotodokumentácia stavebného priestoru, rozmery stavebných otvorov a pod.). Po tom, čo zhotoviteľ obdrží tieto informácie zašle (e-mailom) objednávateľovi vizualizáciu diela spolu so konečnou cenou diela. Po odsúhlasení vizualizácie a konečnej ceny diela objednávateľom zašle zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme výrobné výkresy diela, VOP a Zmluvu a to v dvoch vyhotoveniach. Zmluva obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii jednotlivých komponentov diela, ktorého zhotovenie je predmetom plnenia zhotoviteľa, cenu diela a jeho jednotlivých komponentov, dodaciu lehotu a údaje o zhotoviteľovi.
 4. V prípade, že objednávateľ súhlasí s tým, aby zhotoviteľ dielo vyhotovil a nemá výhrady s predloženým návrhom Zmluvy resp. nemá návrhy na jej doplnenie, zašle zhotoviteľovi jedno vyhotovenie ním vlastnoručne podpísanej Zmluvy, spolu s  výrobnými výkresmi a VOP, ktoré mu zaslal zhotoviteľ. Tieto výrobné výkresy a VOP objednávateľ taktiež vlastnoručne podpisuje (každú stranu osobitne na jej dolnom okraji).
 5. Zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa považuje za uzatvorenú v deň doručenia objednávateľom podpísanej Zmluvy, spolu s jej prílohami a výrobnými výkresmi zhotoviteľovi a po zaplatení zálohy na zhotovenie diela objednávateľom v zmysle čl. V./2. písm. a) týchto VOP. Pre určenie okamihu uzatvorenia Zmluvy podľa predchádzajúcej vety je rozhodujúca skutočnosť, ktorá nastala neskôr. Od uzatvorenia Zmluvy začína plynúť lehota na dodanie diela.
 6. Zhotoviteľ upozorňuje v zmysle § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov objednávateľa (ktorý je spotrebiteľom), že vzhľadom na to, že predmetom Zmluvy je zhotovenie diela podľa osobitných požiadaviek objednávateľa (spotrebiteľa), na mieru, po uzatvorení Zmluvy objednávateľ nemá právo od tejto zmluvy o dielo odstúpiť, okrem prípadu upraveného v týchto VOP alebo v zákone č. 40/1964 Zb. alebo v zákone č. 250/2007 Z. z.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

 1. Zhotoviteľ je povinný najmä
  1. dodať na základe Zmluvy objednávateľovi dielo v  dohodnutom množstve, kvalite, vyhotovení a čase za podmienok stanovených v Zmluve a v týchto VOP,
  2. zabezpečiť, aby dodané dielo spĺňalo platné právne predpisy SR,
  3. odovzdať objednávateľovi najneskôr pri prevzatí diela v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na jeho prevzatie a užívanie a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad v slovenskom jazyku, preberací protokol, pokyny na údržbu). V prípade, ak zhotoviteľ dodáva aj motor na posun brány, odovzdá objednávateľovi aj pokyny na jeho zapojenie. Zhotoviteľ upozorňuje objednávateľa, že motor na posun brány môže zapojiť do prevádzky výlučne osoba, ktorá disponuje príslušným odborným vzdelaním a odbornou spôsobilosťou na zapájanie elektrických zariadení v zmysle platných právnych predpisov.
 2. Zhotoviteľ má právo najmä
  1. na riadne a včasné zaplatenie ceny diela a zálohy objednávateľom za dielo a to za podmienok stanovených vo VOP alebo osobitne a písomne dojednaných s objednávateľom v Zmluve,
  2. na odstúpenie od zmluvy za podmienok uvedených v týchto VOP alebo v príslušných právnych predpisoch.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

 1. Objednávateľ je povinný najmä
  1. prevziať objednané dielo do 7 dní od oznámenia zhotoviteľa, že si dielo môže prevziať. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, je objednávateľ povinný si dielo prevziať na adrese : Topoľčianska cesta 322, 958 52 Žabokreky nad Nitrou,
  2. zaplatiť zhotoviteľovi zálohu v dohodnutej lehote splatnosti a dohodnutú cenu za predmet plnenia Zmluvy,
  3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie diela svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 2. Objednávateľ má právo najmä
  1. na dodanie diela v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v Zmluve,
  2. na odstúpenie od zmluvy za podmienok uvedených Zmluve, VOP alebo v príslušných právnych predpisoch.

V. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cena diela je určená dohodou zmluvných strán vo výške odsúhlasenej a potvrdenej objednávateľom a zhotoviteľom v Zmluve ako celková (konečná) cena (ďalej aj len „zmluvná cena“).
 2. Objednávateľ je povinný zmluvnú cenu uhradiť v dvoch častiach:
  1. sumu vo výške 50 % zo zmluvnej ceny tvorí záloha (ďalej aj len „záloha“), ktorú je objednávateľ povinný uhradiť najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy podpísal Zmluvu a to bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa, ktorý je uvedený v zmluve,
  2. sumu vo výške 50 % zo zmluvnej ceny je povinný objednávateľ uhradiť po prevzatí diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, ktorá je splatná do 3 dní od prevzatia diela objednávateľom.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje dodržať dohodnuté platobné podmienky t.j. zaplatiť celkovú zmluvnú cenu bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa riadne a včas, pokiaľ nie je písomne dohodnuté niečo iné.
 4. V prípade omeškania so zaplatením zmluvnej ceny zo strany objednávateľa o viac ako 7 dní, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si svoje splatné pohľadávky voči objednávateľovi súdnou cestou. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi všetky objektívne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vymáhaním jeho pohľadávky voči objednávateľovi (náklady na mimosúdne riešenie sporu, súdne trovy a pod.).

VI. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

 1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo všeobecnú záruku na vady diela po dobu 24 mesiacov, ak nie je pre konkrétny prípad uvedená iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa uvedeného v dodacom liste ako deň prevzatia diela. Záruka je podmienená jeho správnou montážou, manipuláciou, použitím, uchovávaním a údržbou podľa pokynov zhotoviteľa. Akékoľvek úpravy diela v priebehu záručnej doby nie sú dovolené a nárok na záruku v prípade ich vykonania zaniká.
 2. Poskytnutá záruka podľa čl. VI./1 sa nevzťahuje na vady, ktoré boli:
  1. spôsobené neodbornou, nesprávnou alebo nešetrnou montážou, manipuláciou, zanedbaním starostlivosti o dielo a jeho komponenty,
  2. použitím a uchovávaním diela v rozpore s jeho účelom alebo pokynmi zhotoviteľa, všeobecným zásadami, technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  3. spôsobené mechanickým poškodením alebo opotrebovaním,
  4. spôsobené vonkajšími vplyvmi prostredia na vlastnosti materiálu, z ktorého je dielo vyhotovené, najmä zmeny v nastavení závesného systému v dôsledku tepelnej rozťažnosti materiálu,
  5. spôsobené v dôsledku chýb, nedostatkov, stavebných zmien a správania sa oporného systému diela, na ktorom je dielo umiestnené, stavebného podkladu, na ktorom bolo dielo inštalované alebo konštrukcie, na ktorej je dielo namontované, a to bez ohľadu z akého dôvodu k nim došlo a v akom čase,
  6. spôsobené živelnými pohromami ako napríklad úder blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom, vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätia v rozvodnej sieti resp. iných vis major.
 3. Objednávateľ je povinný si dielo pri preberaní riadne a dôsledne prehliadnuť, skontrolovať jeho kvalitu, vlastnosti, funkčnosť a prevedenie a ihneď oznámiť zhotoviteľovi zjavné alebo iné vady v preberacom protokole. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré mohli byť zistené objednávateľom pri jeho preberaní.
 4. Ak dielo vykazuje vadu v rámci záruky, je objednávateľ povinný ihneď po jej zistení vadu písomne reklamovať a doložiť reklamáciu dokladom o zakúpení diela alebo záručným listom, pokiaľ bol vydaný a relevantnými dôkazmi na posúdenie jej oprávnenosti (najmä opisom reklamovanej vady, rozsahom reklamácie, fotodokumentáciou resp. iným spôsobom dohodnutým so zhotoviteľom) a v prípade požiadavky zhotoviteľa umožniť vykonanie obhliadky diela.
 5. Ak je reklamácia uplatnená včas a so všetkými náležitosťami, zhotoviteľ rozhodne do 30 dní o oprávnenosti reklamácie. Ak je reklamácia oprávnená, zhotoviteľ vybaví reklamáciu spôsobom dohodnutým s objednávateľom.
 6. Pri neoprávnenej reklamácii je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady spojené s posúdením reklamácie vo výške 20,-EUR/1 hod. práce (bez DPH) a cestovné náklady spojené s posúdením neoprávnenej reklamácie vo výške 2,-€/Km (bez DPH).
 7. Objednávateľ berie na vedomie, že dielo dodávané zhotoviteľom podľa Zmluvy je vyrobené z kovu (prevažne z hliníka), ktorý vplyvom poveternostných podmienok (hlavne vplyvom rozdielu teplôt v zimnom a letnom období) mení svoj rozmer (hlavne u pohyblivých častí – brán a dverí), čo môže spôsobiť nedokonalé zatváranie resp. otváranie týchto brán a dverí. Túto skutočnosť je možné odstrániť nastavením pántov týchto brán a dverí a z tohto dôvodu toto nie je možné pokladať za reklamovateľnú vadu.
 8. Objednávateľ (ktorý je spotrebiteľom) má právo obrátiť sa na zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že zhotoviteľ porušil jeho práva. Ak zhotoviteľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 9. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na:http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

VII. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY A VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až po úplnom zaplatení celkovej zmluvnej ceny diela, vrátane dane z pridanej hodnoty podľa týchto VOP a Zmluvy (výhrada vlastníctva). Do tejto doby nemôže objednávateľ dielo alebo tovar predať ani scudziť bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa.
 2. Okamihom prevzatia diela objednávateľom prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.
 3. Ak si objednávateľ dielo neprevezme včas, tak nebezpečenstvo škody na neprevzatom diele prechádza na objednávateľa v čase, kedy objednávateľovi bolo umožnené v súlade s týmito VOP a Zmluvou dielo prevziať a nakladať s ním.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v týchto VOP a v Zmluve. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním diela o viac ako 30 dní, v prípade ak toto omeškanie nespôsobil objednávateľ a ak toto omeškanie nie je spôsobené okolnosťami, ktoré zhotoviteľ nemohol ovplyvniť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti (vis maior).
 2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť do zmluvy, ak:
  1. objednávateľ neuhradí zálohu ani do 7 dní odo dňa doručenia Zmluvy zhotoviteľovi,
  2. objednávateľ bude v omeškaní s úhradou zmluvnej ceny podľa čl. V./2. písm. b) VOP o viac  ako 7 dní.
 3. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. 1. Informácie o dotknutých osobách (objednávateľoch) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.plotyabrany.com. Podpisom Zmluvy objednávateľ v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje zhotoviteľovi svoj súhlas, aby zhotoviteľ spracovával a uschovával jeho osobné údaje na účel uzavretia Zmluvy, ktoré objednávateľ uvedie v rámci procesu uzatvárania Zmluvy a to počas jej trvania a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho odvolať, ak zhotoviteľ poruší povinnosti pri spracovávaní osobných údajov alebo kedykoľvek po uplynutí lehoty, potrebnej na spracovávania osobných údajov podľa právnych predpisov a to písomným oznámením zhotoviteľovi.

X. DORUČOVANIE

 1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou (ďalej len „Písomnosť“) sa rozumie doručenie Písomnosti doporučene poštou na adresu určenú podľa bodu 2. tohto článku, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia Písomnosti sa považuje aj deň, ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú Písomnosť prevziať, alebo ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo deň, ktorý je zásielka doručovaná poštou zmluvnej strane vrátená odosielateľovi s poznámkou vyznačenej na zásielke preukázateľne zamestnancom pošty v znení „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.
 2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v Zmluve (sídlo, miesto podnikania, bydlisko).
 3. Na účely Zmluvy sa za písomnú formu Písomnosti, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, považuje aj elektronický formát správy .doc alebo .docx alebo .pdf zaslaný prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty uvedenej v Zmluve.
 4. Ustanovenie bodu 3. tohto článku sa nepoužije na doručovanie Písomností týkajúcich sa skončenia Zmluvy alebo zániku práv a povinností ktorejkoľvek zmluvnej strany podľa Zmluvy, a v prípadoch, kde jednotlivé ustanovenia Zmluvy a VOP výslovne uvádzajú písomnú formu, kedy Písomnosti musia byť doručené výlučne v písomnej forme.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. VOP platia v znení uvedenom na webovom sídle zhotoviteľa na : www.plotyabrany.com v deň uzavretia Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ má právo kedykoľvek zmeniť Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú zverejnené na jeho webovom sídle,  pokiaľ si to bude vyžadovať zmena jeho obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Tieto zmeny sa však nevzťahujú na Zmluvy, ktoré boli uzatvorené v čase pred zmenou VOP. Ak sa jednotlivé ustanovenia VOP stanú neúčinné, nebude týmto dotknutá účinnosť platných ustanovení.
 2. Právne úkony smerujúce ku zmene, zániku, alebo zrušeniu Zmluvy vyžadujú písomnú (listinnú) formu. Zmluvné strany sú povinné vyrozumieť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu o prípadnej zmene skutočností uvedených v zmluve. Zmluvná strana, ktorá túto povinnosť poruší je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá jej v súvislosti s porušením tejto povinnosti vznikla.
 3. V prípade rozporu medzi týmto VOP a osobitnými dojednaniami v Zmluve majú pri riešení sporov zmluvných strán prednosť tieto osobitné dojednania.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18.8.2016.